OBCHODNÍ PODMÍNKY – KOUČOVÁNÍ

Poskytovatelem služeb je Grow2Lead  – Ing. Marián Peťko, Brigádnická 71, 621 00 Brno, IČ 46242244 prostřednictvím Mgr. Ida Peťková, Ph.D. (dále jen “kouč”).

Klientem se rozumí osoba, které je poskytováno poradenství ve formě koučovacích sezení poskytovatelem služeb na základě uhrazené faktury.

 

(dále také společně „strany“ či jednotlivě „strana“)

spolu uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o poskytnutí koučovacích služeb.

 

Článek 1:  Předmět smlouvy

 1. Kouč se zavazuje poskytnout Klientovi koučovací služby v souladu se standardy ICF (International Coach Federation, dále jen „ICF“) a etickým kodexem ICF.

 2. Koučování vychází z toho, že každý je originál a každý má v sobě potenciál. Kouč pomáhá Klientovi odhalit v něm to nejlepší a nalézt cestu k dosažení cíle na základě osobnosti a situace Klienta. Kouč je nestranný průvodce.

 3. Kouč využívá maximálně svých koučovacích dovedností k posunu Klienta směrem, který určuje Klient. Kouč se zavazuje dále se vzdělávát v koučovacích dovednostech pro zajištění kvality služeb.​

 4. Klient se může s Koučem spojit v době mezi dvěma sezeními formou textových zpráv, krátkých emailů či krátkých telefonátů – maximálně 10 min. a to maximálně dvakrát mezi sezeními probíhajícími co 14 dní a jednou mezi sezeními probíhajícími co týden. Tyto telefonáty musí být uskutečněny v rámci všedních dnů (od 9:00 do 18:00 hod).

 5. Účelem těchto hovorů je podpora a motivace klienta v nepředvídatelných situacích.

 6. V zájmu Kouče i Klienta je, aby koučovací služby měly pro Klienta přínos.

  1. V případě, že kouč vyhodnotí, že koučování pro Klienta není přínosné nebo je pro něj vhodná jiná odborná péče, probere svůj názor s Klientem.

  2. V případě, že Klient má dojem, že koučování nesplňuje jeho očekávání, sdělí svůj názor Kouči.

  3. V případě, že Kouč a Klient nenajdou způsob pro Klienta přinosné spolupráce, ukončí spolu spolupráci.

Článek 2: Termíny

 

 1.  Koučovací sezení se uskuteční v předem dohodnutých termínech formou online hovoru. Kouč i klient mohou případně požádat o přesunutí domluveného termínu. Druhé straně však dají vědět (telefonicky či smskou) minimálně 24 hodin předem.

 2.  Pokud se bez včasné omluvy Kouč nebo Klient na schůzku nedostaví, může: 

  1. Klient požadovat od kouče náhradu v rámci náhradního termínu neuskutečněného setkání. 

  2. Kouč považovat koučovací sezení za realizované a může za něj účtovat plnou cenu jako za uskutečněné setkání.

 3.  Kouč a Klient se mohou domluvit, že sankce dle Čl. 2 bodu 1 a 2 po druhé straně požadovat nebudou.

 4.  Dohoda o ukončení spolupráce může proběhnout ústně, emailem či písemně.

Článek 3: Cena

 1. Klient se zavazuje uhradit cenu uvedené služby na základě vystavené faktury.

 2. V případě ukončení spolupráce dle Čl. 1/6 se Klient zavazuje zaplatit již uskutečněné koučovací setkání (pokud se strany nedohodnou jinak). Kouč se zavazuje vrátit cenu za neuskutečněné, ale již zaplacené sezení, a to nejpozději do 20 dnů od dohody o ukončení spolupráce.

 3. V případě ukončení spolupráce dle Čl. 1/6 u koučovacích balíčků (tj. platby za několik sezení předem s množstevní slevou) se Kouč zavazuje vrátit 100% ceny za neuskutečněné již zaplacené sezení, a to nejpozději do 14 dnů od dohody o ukončení spolupráce.

 

Článek 4: Povinnosti Kouče a práva Klienta dle etického kodexu ICF

 1. Kouč je vázán mlčenlivostí dle Etického kodexu ICF. Kouč se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví od Klienta během koučovacího setkání, pokud se Kouč s Klientem nedohodnou jinak.

 2. Kouč se zavazuje zachovávat mlčenlivost i vůči Sponzorovi (Sponzorem je ten, kdo platí koučovací služby, v případě, že to není sám Klient) a informuje ho pouze o tom, na čem se s Klientem přímo domluví.

 3. Kouč může sdílet zkušenost z koučování (např. formou videí či článků), ale jen tak, aby nebylo zřejmé, jakého klienta se situace týká.

 4.  V případě, že Kouč zjistí,  že by poskytování koučovacích služeb mohlo být ve střetu zájmu, je povinen spolupráci odmítnout či ukončit. 

 5. Klient si je vědom, že pokud je jeho jednání ve sporu se zákonem, Kouč nemůže dodržet zásadu mlčenlivosti podle čl. 4 /1

 6. Další povinnosti Kouče jsou uvedeny v Etickém kodexu ICF.

 

Článek 5:  Další ujednání

 

 1. Kouč bere v potaz ochranu osobních údajů Klienta dle platné legislativy.

 2. Kouč je oprávněn k účelu zpracování evidence a prověření splnění podmínek pro udělení mezinárodní certifikace ACC, PCC, MCC poskytnout osobní údaje Klienta (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, datum začátku a konce spolupráce, počet koučovacích hodin) Mezinárodní federaci koučů (International Coach Federation) se sídlem 2365 Harrodsburg Rd, Suite A325, Lexington, KY 40504