VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obchodní podmínky – obecná ustanovení

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi značkou “Grow2Lead” – Ing. Marián Peťko (dále jen „G2L“), se sídlem Brigádnická 71, 621 00 Brno, IČ 46242244, a fyzickou osobou (dále jen „klientem“) účastnícím se online kurzů akcí organizovaných G2L.

1.2.  Účastník je povinen seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele služeb a  je povinen se jimi řídit..

II. Uzavření smlouvy a storno podmínky

2.1. Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušný online kurz na webových stránkách www.idapetkova.com vyjadřuje klient svůj zájem zúčastnit se daného kurzu. Při odeslání formuláře dává klient svůj souhlas s obchodními podmínkami G2L.

2.2. Rezervace online kurzu je závazná až po přijetí platby kurzovného, platbu je tedy účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu. Pokud není v den splatnosti platba připsána na účet, je klient vyzván k jejímu uhrazení prostřednictvím emailu. Pokud se tak nestane do dvou pracovních dnů, je přihláška automaticky stornována (odstoupení od smlouvy ze strany G2L s okamžitým účinkem).

2.3. Odesláním platby za online kurz na základě emailu potvrzujícího objecnávku je přihláška oboustranně závazná (dochází k uzavření smlouvy) a její zrušení podléhá pravidlům stornovacích poplatků.

III. Dodací podmínky online kurzů a autorská práva

3.1. Digitální obsah zasílám pouze vám na vaši emailovou adresu, resp zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn (online video), případně umožněním přístupu do skupiny na Facebooku. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti to, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a přehrát video, pro online video je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Pro živé streamovací kurzy je nutné mít aktivovaný účet na Facebooku. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

3.2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

IV. Odpovědnost a povinnosti účastníka online kurzů

4.1. Účastník kurzu prohlašuje, že je osobou starší 18 let a je si vědom, že plně zodpovídá za svůj zdravotní stav, do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a zodpovědnost, je fyzicky i duševně zdráv a způsobilý zúčastnit se online seberozvojové akce.

V. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

5.1. Účastník má, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na řešení vzniklého spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb s G2L, pokud se ho nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, prostřednictvím mimosoudního orgánu – České obchodní inspekce (www.coi.cz).

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Klient je povinen oznamovat G2L jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

6.2. G2L zasílá klientovi veškeré písemnosti týkající se konkrétního online kurzu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

6.3. Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 14:39:29 20.04.2022.

6.5. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby WIX uvedené na adrese https://cs.wix.com/about/terms-of-use.